2005-05-09 Chicago - Bono at Park Hyatt Hotel - desertsky